DNF6。夢想新農。6th。

DNF6 ECO-Friendly.
   第六屆夢想新農
   27, May., 2020 (WED) 19:33

首頁
工作單
作物與農田
課程行程
工具書
管理員
更多
   Welcome 使用者 訪客   


  DB-頭擺作田,頭擺寫台文
 • 相關分類
新農藝文 (13)
 1. 新農文集《一》  
 2. DB-田間台語正體字  
 3. DB-巡田與自己  
 4. 新農文集《二》  
 5. DB-田間台語正體字-農民諺語  
 6. 新農文集《三》  
 7. 曬穀/沙灘-收割曬穀5日短片  
 8. 新農文集《四》  
 9. 新農文集《五》  
 10. 新農文集《六》  
 11. DB-頭擺作田,頭擺寫台文  
 12. CNH Limited  
 13. CNH Limited  

 • 其他
種苗(子)登記表 (1)
基本資料 (4)
栽培工作 (5)
成長記錄 (1)
資材機具農具代碼記錄 (7)
施作紀錄 (3)
全面環境因應 (1)
檢驗分析 (3)
生態環境 (10)
防害防治 (3)
採收記錄 (3)
台灣稻米與台灣原生蔬菜 (5)
自製農具 (3)
田間練習 (9)
作物分類學 (3)
農場模型 (3)
DLOCK (17)
夢想新農體系自耕統計 (0)
產出與市場 (16)
成員-專長興趣與作物 (33)
農作行事曆 (12)

DB-頭擺作田,頭擺寫台文 | 回上一頁
工作單

DB-頭擺作田,頭擺寫台文
陳阿公榮昌老師插秧 攝影/文:ZS

春雨黃苗,水入田。


撿螺補秧,不得閒。


彎腰攘土,田埂間。


新農初鋤,耕心田。
頭擺作田 頭擺寫台文成長現況
七字詩台文
春雨黃苗,水入田。春天落雨的時陣,秧船的粟青佇咧大,秧仔佇田園,圳溝水勻勻仔流入田。
撿螺補秧,不得閒。金寶螺愛食秧苗,咱愛趕緊挃抾,失欉的所在嘛欲補秧仔栽,真張無時閒。
彎腰攘土,田埂間。田岸內外,覆腰勘土,抾螺、嘛有佈田,互相門相共,總有阿公予咱倚靠。
新農初鋤,耕心田。生手作田,掘的是土,掘嘛是當原初,這個心田,稻仔、田、天、地佮咱。
以下為 原始資料
sHOW


陳阿公榮昌老師插秧 攝影/文:ZS

春雨黃苗,水入田。


撿螺補秧,不得閒。


彎腰攘土,田埂間。


新農初鋤,耕心田。
頭擺作田 頭擺寫台文

FD-七字詩,台文
春雨黃苗,水入田。,春天落雨的時陣,秧船的粟青佇咧大,秧仔佇田園,圳溝水勻勻仔流入田。

撿螺補秧,不得閒。,金寶螺愛食秧苗,咱愛趕緊挃抾,失欉的所在嘛欲補秧仔栽,真張無時閒。

彎腰攘土,田埂間。,田岸內外,覆腰勘土,抾螺、嘛有佈田,互相門相共,總有阿公予咱倚靠。

新農初鋤,耕心田。,生手作田,掘的是土,掘嘛是當原初,這個心田,稻仔、田、天、地佮咱。作者管理 工作單編輯 | 工作單分類編輯 (新農藝文) 


第六屆夢想新農    友善耕作
Powered areA Web Tech.(cdv.0112_133:12-5-5----)CDMS